Dit programma is bedoeld voor patiënten die door angststoornissen in hun functioneren belemmerd worden. Angststoornissen worden gekenmerkt door een significant gevoel van angst of vrees. Deze gevoelens kunnen lichamelijke symptomen veroorzaken, zoals een hartkloppingen of beven. Er wordt aangenomen dat de oorzaak van angststoornissen een combinatie is van genetische- en omgevingsfactoren. Om een diagnose te kunnen stellen, moeten de symptomen doorgaans minimaal 6 maanden aanwezig zijn. Zonder de juiste behandeling hebben angststoornissen de neiging om aan te houden. De behandeling kan bestaan uit veranderingen in levensstijl, psychotherapie en het gebruik van medicijnen. Psychotherapie wordt meestal in de vorm aan van cognitieve gedragstherapie gegeven.

Behandeling: De basismethoden voor de behandeling van angststoornissen zijn: psychotherapie, farmacotherapie, psycho-educatie en zelfhulpmethoden.

Dit programma is bedoeld voor patiënten die door stemmingsstoornissen in hun functioneren belemmerd worden. De belangrijkste klachten zijn een aanhoudende sombere stemming en/of een verlies aan interesse in bijna alle dagelijkse activiteiten. Het dagelijks leven wordt erdoor beheerst en er kan ook sprake zijn van lichamelijke klachten. Een persisterende depressieve stoornis (dysthymie) is een mildere maar chronische variant van een depressie.

We behandelen binnen dit zorgprogramma patiënten met persisterende depressieve stoornis, eenmalige en recidiverende depressieve stoornis, depressie met psychotische kenmerken, seizoensgebonden depressie en bipolaire stoornis.

Een zorgprogramma is een pakket vanaf het begin van de verwijzing tot en met het herstel en de recidive voorkomende nazorg. GGZ Keizersgracht bied je een evidence en practice based pakket aan behandelmogelijkheden die als noodzakelijk worden gezien voor het herstellen van je klachten. Slaat de behandeling niet voldoende bij je aan, dan zullen we met u kijken welke mogelijkheden er binnen en buiten onze GGZ zijn. Op deze wijze streeft GGZ Keizersgracht er naar zorg op maat te waarborgen.

GGZ Keizersgracht biedt een ambulant Zorgprogramma Persoonlijkheidsstoornissen aan, in het kader van Specialistische GGZ (SGGZ). Dit programma is bedoeld voor patiënten die een duurzaam en star patroon van denken, voelen en handelen hebben, dat niet adaptief en niet gezond is. Dit patroon leidt tot ernstige problemen/beperkingen op bijna alle levensgebieden, zorgt voor verstoorde relaties en veroorzaakt veel lijdensdruk.

We behandelen binnen dit zorgprogramma patiënten met Cluster B: Borderline, Narcistische en Histrionische Persoonlijkheidsstoornissen en Cluster C: Vermijdende, Afhankelijke en Dwangmatige Persoonlijkheidsstoornissen. Persoonlijkheidsstoornissen uit Cluster A worden relatief zelden vastgesteld. In deze schaarse gevallen wordt aan een patiënt een behandeling op maat geboden, afhankelijk van de hulpvraag, motivatie en onze behandelmogelijkheden.

Wij kunnen geen behandeling bieden aan patiënten met Antisociale Persoonlijkheidsstoornis.

Tevens kunnen wij geen behandeling bieden aan patiënten met Borderline Persoonlijkheidsstoornis waarbij er sprake is van:

  • Hoge crisisgevoeligheid
  • Ernstige suïcidaliteit en/of ernstig automutileren
  • Verslavingsproblematiek. Binnen GGZ Keizersgracht behandelen we geen actieve verslaving.
  • Antisociaal gedrag
  • Eetproblematiek/eetstoornis in ernstige mate (BMI< 18,5). Binnen GGZ Keizersgracht behandelen we geen eetstoornissen
  • Geen sociale steun (bijv. familie, partner, vriend, geen contactpersoon)
  • Dakloosheid

Patiënten die wij na intake geen behandeling kunnen bieden, kunnen door ons verwezen worden naar een zorginstelling met meer specialistische zorg voor patiënten met persoonlijkheidsproblematiek of mogelijkheden voor de meer intensieve behandelvormen, bijv. dagbehandeling/deeltijdbehandeling of een intramurale behandeling (incl. eventuele klinische behandeling in Polen).

Patiënten kunnen door de huisarts verwezen worden met de diagnose persoonlijkheidsstoornis, maar gewoonlijk wordt deze diagnose gesteld gedurende al bij ons gestarte behandeling. Patiënten worden ook naar ons verwezen door een andere GGZ-instelling of een specialist (psychiater), die deze diagnose al heeft gesteld.

Persoonlijkheidsstoornissen komen vaak voor in combinatie met (een) andere stoornis(sen), zoals: stemmingsstoornissen, angststoornissen, psychotrauma, somatisch-symptoomstoornissen, eetstoornissen, middel-gerelateerde en verslavingsstoornissen. Met de patiënt zal in eerste instantie een behandelplan vastgesteld worden waarin de focus van behandeling opgenomen wordt. Hierin zal gezamenlijk gekeken worden welke stoornis als eerste opgepakt moet worden.

Aangezien patiënten met persoonlijkheidsproblematiek vaak ook problemen hebben op andere levensgebieden, zal gekeken worden of praktische hulp ingezet dient te worden (zoals sociaal maatschappelijk werk, of algemeen maatschappelijk werk). In alle gevallen is het tevens belangrijk om de partner (of sociaal netwerk) van de patiënt te betrekken in de behandeling.

Dit betekent in veel gevallen dat er eerst klachtengericht behandeld zal worden (trauma gerelateerde klachten, depressie, PTSS, paniekstoornis of GAS) voordat de behandeling en de eventuele (aanvullende) diagnostiek van start kan gaan.

GGZ Keizersgracht biedt een ambulant Zorgprogramma PTSS aan, in het kader van Specialistische GGZ (SGGZ). Dit programma is bedoeld voor patiënten met posttraumatische stressstoornis, die ontstaat als gevolg van het ervaren van een angstaanjagende, levensbedreigende gebeurtenis.

Bij een Posttraumatische Stressstoornis hebben patiënten last van herbelevingen of nachtmerries, zijn prikkelbaar en schrikken gemakkelijk. Zij kijken naar de omgeving vanuit het oogpunt van gevaar en vermijden situaties en plekken die hen doen denken aan de hun nare ervaring(en) om te voorkomen dat zij weer dezelfde nare, heftige gevoelens krijgen die zij toen hadden. Hun functioneren kan daardoor belemmerd worden en zij kunnen last hebben van traumagerelateerde problemen, zoals concentratiestoornissen, vergeetachtigheid, slaapstoornissen en angst- en paniekaanvallen of wantrouwen, moeite hebben met contacten, met hechten aan anderen, het reguleren van afstand en nabijheid en de neiging hebben om je terug te trekken. Het komt voor dat zij naast deze problemen ook last hebben van depressieve klachten of van een verandering van hun zelfbeeld en wereldbeeld of dat zij door de gebeurtenissen zijn vastgelopen in hun persoonlijkheidsontwikkeling. De klachten kunnen vrij snel na de gebeurtenis optreden, maar ook verlaat of bij herhaling van gebeurtenissen optreden of door een andere gebeurtenis worden uitgelokt. De klachten zijn over het algemeen goed te behandelen.